Изплащане на компенсации на бизнеса

Запазване на заетостта по програма на Агенция по заетостта

Консендо ООД, Павел Хрисков

Въпреки очакванията, Закона за мерките и действията по време на извънредно положение не уреди въпроса с държавната помощ за запазването на работни места. След няколко седмици противоречиви обявления и преговори между засегнатите страни т.нар. мярка „60/40“ за субсидиране на работни места бе приета с Постановление № 55 от 30.03.2020 г. на Министерски съвет.

Размерът на помощта е 60% от размера на осигурителния доход на работника за месец януари 2020г. Работодателите ще могат да получат средствата при условие, че запазят работните места на работниците и служителите за период, не по-малък от периода, за  който получават компенсации. Трябва да се уточни, че става дума само за работници и служители и компенсация не се получава за лица на граждански договори, самоосигуряващи се и други, които не са в трудово правоотношение.

Компенсациите ще се изплащат, когато работата е преустановена за целия период или за част от периода на извънредното положение, но за не повече от 3 месеца. През този период работодателите ще трябва да заплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец и дължимите осигурителни вноски.

Редът и документация по програмата могат да се намерят на сайта на Агенция по Заетостта

Кой има право да получи държавна помощ?

Право да получат компенсации за запазване на работни места по време на извънредното положение имат 2 групи работодатели: 

Преустановили работа, поради заповед на държавен орган:

 • Преустановяват работа, поради спазване на заповед на държавен орган на основание чл.120в, ал.2 от КТ
 • Преустановяването е на цялата дейност, част от нея или на работата на отделни служители
 • Служителите, за които се иска компенсация, са осигурени в дейности, включени в списъка по Постановлението. (неофициален списък вж в края на статията).

Преустановили работа по своя преценка:

 • Преустановил е работа по своя преценка на основание чл.120в, ал.1 от КТ
 • Преустановяването е на цялата дейност, част от нея или отделни служители
 • Или не е преустановил работа изцяло, а е въвел непълно работно време в предприятието или в негово звено
 • Декларира намаление на приходите от продажби с не по-малко от 20% за месеца, предхождащ този на подаване на заявлението, спрямо същия месец на предходната календарна година. Ако предприятието не е било създадено към 1 март 2019-та – спрямо средния приход за януари и февруари 2020г.
 • Не може да се ползва от мярката работодател, осъществяващ дейност в: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.

Допълнителни изисквания към работодателите:

 • да са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
 • да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 • да не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
 • да не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;
 • да нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.

Изключения:

Компенсация не се дължи в следните случаи:

 • за работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение;
 • за работници и служители, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
 • за работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

Връщане на изплатени компенсации:

Работодатели с долу изброените провинения ще бъдат принудени да връщат получените компенсации:

 • не изплати пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците/служителите, за които са получени компенсации;
 • не запази заетостта на работниците/служителите за които са получени компенсации за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите
 • Освободи работници/служители по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който се изплащат компенсации

 

Какъв е срокът и редът за кандидатстване за компенсацията?

Всеки работодател може да подаде заявление до Агенцията по заетостта (АЗ) в срок от 31-ви март до 21-ви април 2020г. Редът за подаване, както и необходимите формуляри и указания са обявени от АЗ на техния сайт

Заявлението може да се подаде:

 • по електронен път чрез електронен подпис или чрез Системата за сигурно електронно връчване или
 • по пощата чрез писмо с обратна разписка, или
 • на място в съответната Дирекция „Бюро по труда“, което не се препоръчва, освен при необходимост

Към заявлението се прилагат:

 • Заповед за преустановяване на дейността – независимо по чий почин. Такава се издава и когато дейността е преустановена в изпълнение на заповед на държавен орган.
 • Списък на работниците, който се попълва, съгласно Указанията на АЗ
 • Със самото заявление Работодателят декларира, че ще запази заетостта, данни за платежната сметка на работодателя и намаляване на приходите от продажби.

Документите се разглеждат от комисия към Дирекция „Бюро по труда“ и тя служебно следи дали работодателят отговаря на изискванията да получи държавна помощ. Срокът за произнасяне е до 7 работни дни от подаването им, като за резултатите информация се предоставя на работодателя и Националния осигурителен институт.

 В случай на възстановяване на работа през периода на изплащане на компенсациите, работодателят уведомява чрез дирекция „Бюро по труда“ Агенцията по заетостта в 3-дневен срок от датата за възстановяване на работа.

Срок за изплащане:

Правителството първо трябва да нотифицира ЕК и да изчака разрешение, преди да започне изплащанията, според заключителните разпоредби на Постановлението. След това срока, в който НОИ следва да изплати сумите е 5 работни дни.

Списък (неофициален) на икономическите дейности подлежащи на компенсация 

 • търговия на дребно (без търговия с автомобили и мотоциклети) – в търговски център, но без търговия с: 

  хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, лекарства, фармацевтични и ортопедични стоки, открити щандове, пазари и такива извън търговски центрове.

 • сухопътен транспорт

 • пътнически и въздушен транспорт

 • хотелиерство

 • ресторантьорство

 • питейна дейност

 • кино салони

 • туристическа дейност

 • артистична и творческа дейност

 • друга дейност в областта на културата

 • организиране на конкресни и търговски изложения

 • предучилищна частна дейност

 • спорт  Благодарим за  прочита на предприетите държавни мерки на Адв. дружество Господинов и Генчев