Срокови промени

във връзка с Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

Консендо ООД, Павел Хрисков


Законът обхваща различни мерки които засягат:

 • гражданските и търговските отношения между частните субекти;

 • изпълнението на административни и данъчни задължения;

От данъчно-счетоводна гледна точка се удължават следните срокове

До 30.06.2020г. се удължават

 • Срокът за подаване на годишните данъчни декларации по ЗКПО за 2019 г. и плащане на данъка, включително и данъка върху разходите;

 • Срокът за подаване на годишните данъчни декларации по ЗДДФЛ за 2019 г. (само за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци, включително едноличните търговци, както и физически лица, регистрирани като земеделски стопани) и плащане на данъка;

 • Срокът за ползване на отстъпка от 5% при предплащане за цялата година на данъка върху недвижимите имоти и/или данъка върху превозните средства.

 • Срокът за публикуване на декларация, че предприятието не е извършвало дейност през отчетния период.

До 31.05.2020г. се удължава срокът за ползване на отстъпка от 5% при подаване на годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ и довнасяне на дължимия данък.

До 15.04.2020г. се удължава срокът за дължимите авансови вноски за периода от януари до юни 2020г., като се определят с декларация, в случай че предприятията не са подали годишна данъчна декларация преди влизане в сила на Закона. Сроковете за плащане на авансовите вноски остават непроменени.

До 30 септември 2020г. се удължава срокът за публикуване на годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и годишните доклади от предприятията, като се допуска годишните финансови отчети да бъдат подписвани с електронен подпис.

Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение:

 • Сроковете, определени в закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, с изключение на тези, които е предвидено в Закона, че спират да текат за времето на извънредно положение.

 • Действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.

Удължаване с 6 месеца

 • Сроковете за валидност на личните карти и свидетелствата за управление на МПС, които изтичат в периода 13 март 2020г. до 31 октомври 2020г.

Удължават се с от 10 дни на 20 дни

 • сроковете за заплащане във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови клиенти .

Считано от 13.03.2020г. до отмяна на извънредното положение спират да текат:

 • Процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда.

 • Давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

 • Сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 • Давността по ДОПК, така също абсолютният давностен срок за погасяване на публичните задължения по ДОПК няма да се прилага.

Предвидена е възможност по искане на изпълнител на обществена поръчка да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение, като в допълнение законът:

 • спира налагането на запори по банкови сметки на физически лица, запори върху пенсии и трудови възнаграждения, както и описи на движими и недвижими вещи, собственост на такива лица, освен в посочените в Закона случаи.

 • предвижда, че при неплащане по договор няма да се дължат лихви и неустойки за забава, като договорът няма да може да бъде развален на това основание.

 • предвижда възможност за работодателите да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на служителите си без тяхно съгласие.

 • задължава работодателите да разрешават ползването на платен, съответно неплатен отпуск по искане на определени категории служители.

предоставя на работодателите възможност

 • да получат 60 % от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. на осигурените от тях лица за периода на извънредното положение, но за не повече от три месеца.

 • да се извършването на работа от разстояние и надомна работа без съгласието на съответните служители и само въз основа на заповед на работодателя.

 •  да преустановят работата на цялото предприятие, на отделна част от него или само на определени служители, както и да въведат непълно работно време по отношение на заетите лица, които работят при условията на пълно работно време.