Как да се подготвим за форсмажорни обстоятелства в бизнеса си?

Какво да направим, ако бизнеса ни страда от COVID-19?

3CON - PR Agency
Odoo CMS - a big picture


Много от предприемачите в момента спешно и реактивно се налага да помислят за решения, свързани с работа от вкъщи, както и технологични решения за подсигуряване на актуалността и целостта на фирмената информация и стратегическа комуникация.

Въпреки това би било много по-адекватно, ако поне държим в договорите си с клиенти, доставчици и други контрагенти да имаме клаузи за намаляване на отговорността ни при възникване на такива форсмажорни обстоятелства.  Хубаво е да прегледаме внимателно имаме ли към момента такива клаузи и ако нямаме, да преценим доколко можем да се опрем на дефинираните в Търговски закон възможности.

 

Същевременно би било и много по-адекватно да имаме към финансовите си планове и бюджети планиран бюджет при неопределени форсмажорни, или да ги наречем критични ситуации, който наистина да се ползва в такива ситуации. Това би внесло преди всичко стабилност и спокойствие в компанията ви, а и ще създаде възможност в критична ситуация да разсъждавате и действате много по-адекватно.

За съжаление, ако няма такъв бюджет, то задължително трябва да се направи бърза и спешна бюджетна преоценка и актуализация.

  1. Като първа мярка, преди да се направи оценка и актуализация на бюджета, спешно замразете всички възможни плащания, които не биха били веднага изискуеми и не биха навредили на бизнеса ви светкавично. 
  2. Веднага информирайте вашите контрагенти, партньори и служители за сполетялата ви форсмажорна ситуация и за това, че в момента правите оценка и план за излизане от ситуацията, като ще държите всички в течение за решенията ви в момента, в който имате план и решение, ще ги обсъдите с тях.
  3. Направете оценка на бюджета, като вземете под внимание доколко тези обстоятелства по някакъв начин се отразяват икономически и на вашите клиенти и служители и тогава направете бюджетната си актуализация, като е добре да помислите междувременно и за оперативни оптимизации във времето на създалата се форсмажорна ситуация.
  4. Информирайте вашите контрагенти и обсъдете плана си с тях, като задължително след това оставете писмена следа за проведения разговор и направените договорки.
  5. Ако е възможно, сключете писмени споразумения с вашите контрагенти за новите условия и ситуация.

 

Въвеждането на клауза за "Непреодолима сила - форсмажорно обстоятелство" в договорите ни винаги може да бъде тема за допълнителни разговори с контрагентите ни, но всъщност в актуални ситуации, като тази сега с епидемията, биха били от сериозна полза.

Преди да поставяте такива клаузи, е добре да се консултирате с юрист, тъй като непреодолимата сила (форсмажорът) се урежда в чл. 306 от Търговския закон. Тя освобождава длъжника от отговорност. Основанието за освобождаване от отговорност е невиновна невъзможност за изпълнение на задължението , каквато е налице при непреодолима сила. Не се дава възможност за спекулиране.

Наличието на непреодолима сила, макар и възникнала след сключването на сделката, не освобождава безусловно длъжника от отговорност. В негова тежест възниква задължението да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди, така че не може да се каже, че това е панацея, но определено би помогнала доста.

Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и други, каквото е наложеното извънредно положение, в страната поради епидемиологичните условия в страната и света.

За съжаление тази клауза не може да предпази компаниите ни от удара на икономическите последици, но при всички положения в тази ситуация клаузата би довела до смекчаване на удара и печелене на време за възстановяване и стабилизиране на бизнеса в създалите се нови условия.

Ако се интересувате и желаете да планирате, за да предотвратите проблеми впоследствие и да се подготвите предварително за някои ситуации, понякога е добре да поговорите с консултант, който просто да погледне на бизнеса ви не само от розовата му страна, както и след това да защитите рисковете поне юридически.

Ако вече сте се притеснили, защото ситуацията е настъпила, е хубаво да сме наясно, че дори и да сме в извънредно положение, то не е станало кой знае колко затегнато и трудно въпреки всичко. Сега е моментът, въпреки че е по-трудно и сложно, да се предприемат действия, с които да подготвим фирмите и организациите за тежката част, за да могат да оцелеят от идващият към нас удар. По-добре е да оценим ситуацията сега и въпреки че знаем, че няма как да избегнем удара, то поне да предприемем действия, с които да намалим негативни последствия. 

Екипът на Консендо е винаги насреща да ви съдейства в тази насока, както с проактивни, така и с търсене на реактивни и ефективни решения.

Автор: Павел Хрисков, директор в CONSENDO