До 75 000 лева безвъзмезно за технически решения за отдалечена работа

Процедура - "Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19".

Консендо ООД, Павел Хрисков

Отваря се скоро, до края на месеца, нова процедура по "Оперативна Програма Иновации и Конкурентноспособност" (ОПИК) свързана с Адаптирането на дейността на МСП в контекста на COVID-19.

Целта на процедурата е:

Да се предостави подкрепа на МСП за реорганиация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнесп роцесите и моделите в контекста на COVID-19.

Бюджет на процедурата: 

78 233 200 лева. (40 000 000 евро.)

Допустими бенефициенти:

Микро, малки и средни предприятия, които имат минимум една приключена финансова година 2019г. и са извършвали стопанска дейност през нея.

Допустими дейности за финансиране: 

Дейности, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процелите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19

Допустими разходи: 

 • Осигуряване на колективни средства за защита;
 • Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;
 • Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
  • Осигуряване на физическа изолация/безопасна дистанция на работното място
  • Обособяванена отделни потоци на движение и осигуряване на безконтакно преминаване между отделните помещения;
  • Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулацията на вируса;
  • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

Размер на помощта: 

 • Минимален размер - 3 000 лева.
 • Максимален размер съгласно категория на предприятията:
  • микро - 15 000 лева.
  • малки - 30 000 лева. 
  • средни - 75 000 лева.
 • Финансиране на 100%

Екипът ни подготви решение за подсигуряване на дистнационна работа - RICE,

което може да бъде имплементирано и финансирано с конкретната програма. Повече информация за техническото ни решение RICE можете да намерите на сайта ни.