ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

по отношение дейността на лицата по чл. 4, т. 13 от ЗМИП

 Настоящите примерни вътрешни правила са насочени към лицата по чл. 4, т. 13 от ЗМИП и са съобразени с тяхната дейност. Мерките за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма следва да се прилагат от лицата по чл. 4, т. 13 от ЗМИП при съобразяване на резултатите от собствените им оценки на риска, изготвени по реда на чл. 98 и 99 от ЗМИП.

В съответствие с изискванията на чл. 101, ал. 6 от ЗМИП, ТД “КОНСЕНДО” ООД приема вътрешни правила по реда на чл. 102 от ЗМИП (и § 6 от ПЗР на ЗМИП), които съответстват на настоящите примерни Вътрешни правила по чл. 101, ал. 5 от ЗМИП, като ги допълва съобразно нивото на риск, определено по реда на глава седма от ЗМИП, включително и по отношение на критериите за съмнителни операции, сделки и клиенти, или приема собствени вътрешни правила по чл. 101, ал. 1 от ЗМИП.

Приетите правила следва да са пропорционални на размера и естеството на стопанската дейност на лицето по чл. 4 от ЗМИП политики, механизми за контрол и процедури за ограничаване и ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени на равнището на Европейския съюз, на национално равнище, както и на равнище задължен субект.

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

 

Чл. 1. Настоящите вътрешни правила („Правилата“) уреждат мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, организацията и контрола по тяхното прилагане в дейността на лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси – задължени лица по чл. 4, т. 13 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Чл. 2.  (1) „Изпиране на пари“, когато е извършено умишлено, е:

1. преобразуването или прехвърлянето на имущество, със знанието, че това имущество е придобито от престъпление или от акт на участие в престъпление, за да бъде укрит или прикрит незаконният произход на имуществото или за да се подпомогне лице, което участва в извършването на такова действие с цел да се избегнат правните последици от деянието на това лице;

2. укриването или прикриването на естеството, източника, местонахождението, разположението, движението, правата по отношение на или собствеността върху имущество, със знанието, че това имущество е придобито от престъпление или от акт на участие в престъпление;

3. придобиването, владението, държането или използването на имущество със знание към момента на получаването, че е придобито от престъпление или от акт на участие в престъпление;

4. участието в което и да е от действията по т. 1 - 3, сдружаването с цел извършване на такова действие, опитът за извършване на такова действие, както и подпомагането, подбуждането, улесняването или даването на съвети при извършването на такова действие или неговото прикриване.

(2) Изпиране на пари е налице и когато престъплението, от което е придобито имуществото по ал. 1, е извършено в друга държава членка, или в трета държава и не попада под юрисдикцията на Република България.

Чл. 3.„Финансиране на тероризъм“ е прякото или косвеното, незаконното и умишленото предоставяне и/или събиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси, и/или предоставяне на финансови услуги с намерение те да бъдат използвани или със съзнанието, че ще бъдат използвани изцяло или частично за извършване на тероризъм, финансиране на тероризъм, набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм, излизане или влизане през границата на страната, както и незаконно пребиваване в нея с цел участие в тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм, приготовление към извършване на тероризъм, кражба с цел набавяне на средства за извършване на тероризъм, подправка на официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм, явно подбуждане към извършване на тероризъм или закана за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс.

Чл. 4.  (1) Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са:

1. комплексна проверка на клиентите;

2. събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП;

3. съхраняване на събраните и изготвените за целите ЗМИП документи, данни и информация;

4. оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма;

5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;

6. разкриване на друга информация за целите на ЗМИП.

(2) Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на финансиране на тероризъм са:

1. блокиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси;

2. забрана за предоставяне на финансови услуги, финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси;

3. уведомяване при съмнение или изпълнение на посочените в т.1 и т.2 мерки.

Чл. 5.  Комплексната проверка на клиентите включва:

1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация въз основа на документи, данни или информация, получени от надеждни и независими източници;

2. идентифициране на действителния собственик и предприемане на подходящи действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на “КОНСЕНДО” ООД да приеме за установен действителния собственик, включително прилагане на подходящи мерки за изясняване на структурата на собственост и контрол на клиента;

3. събиране на информация и оценка на целта и характера на деловите взаимоотношения, които са установени или предстои да бъдат установени с клиента, в предвидените в ЗМИП случаи;

4. изясняване на произхода на средствата в предвидените в ЗМИП случаи;

5. текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения и проверка на сделките и операциите, извършвани през цялото времетраене на тези взаимоотношения, доколко те съответстват на рисковия профил на клиента и на събраната при прилагане на мерките по т. 1 – 4 информация за клиента и/или за неговата стопанска дейност, както и своевременно актуализиране на събраните документи, данни и информация.

Чл. 6.  (1) “КОНСЕНДО” ООД прилага мерките за комплексна проверка на клиента при:

1. установяване на делови взаимоотношения;

2. извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, независимо дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция, или чрез няколко свързани операции;

3. извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 5 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, когато плащането се извършва в брой, независимо дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция, или чрез няколко свързани операции.

(2) В случаите, при които поради характера на случайната операция или сделка нейната стойност не може да бъде определена към момента на извършването ѝ, мерките за комплексна проверка на клиента се прилагат не по-късно от момента, в който стойността на операцията или сделката бъде определена, ако тя е равна или надвишава:

1. левовата равностойност на 15 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, независимо от начина, по който се извършва плащането, и дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция, или чрез няколко свързани операции;

2. левовата равностойност на 5 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, когато плащането се извършва в брой, независимо дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция, или чрез няколко свързани операции.

(3) Случаите по ал. 2 не изключват задължението за прилагане на мерките за комплексна проверка на клиента при условията на ал. 1, т. 1.

Чл. 7.  ”КОНСЕНДО” ООД е длъжно да прилага мерките за комплексна проверка по чл. 5 при всеки случай на съмнение за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход независимо от стойността на операцията или сделката, рисковия профил на клиента, условията за прилагане на мерките за комплексна проверка или други изключения, предвидени в ЗМИП или в правилника за прилагането му (ППЗМИП).

Чл. 8.  (1) Мерките за комплексна проверка на клиентите по чл. 5, т. 1 и 2 се прилагат преди установяването на делови взаимоотношения, както и винаги когато възникне съмнение за верността, актуалността или адекватността на представените идентификационни данни за клиентите и за техните действителни собственици, или когато бъде получена информация за промяна в тях.

 

ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

Раздел І

Идентифициране на физически лица

 

         Чл. 9. (1) Идентифицирането на физическите лица се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него.

         (2) При идентифицирането на физически лица се събират данни за:

         (3) При встъпване в делови взаимоотношения се събират и данни за професионалната дейност на лицето и целта и характера на участието му в деловите взаимоотношения чрез:

         (4) Въз основа на оценката на риска ..”КОНСЕНДО” ООД може да събира допълнителни данни при условията и по реда на ЗМИП, ППЗМИП и настоящите Правила.

         (5) Когато в официалния документ за самоличност на физическо лице не се съдържат всички данни по ал. 2, събирането на липсващите данни се извършва чрез представяне на други официални документи за самоличност или други официални лични документи, чийто срок на валидност не е изтекъл и на които има снимка на клиента, и снемане на копие от тях.

         (6) При липса на друга възможност събирането на данните по ал. 2, т. 3 и 5 може да се извърши и чрез представянето на други официални документи или документи от надежден и независим източник и сваляне на копие от тях.

        

Раздел ІІ

Идентифициране на юридически лица и други правни образувания

 

         Чл. 10. (1) Идентифицирането на юридически лица и други правни образувания се извършва чрез представяне на оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние и заверено копие от учредителния договор, учредителния акт или от друг документ, необходим за установяване на данните по ал. 6.

         (2) В случаите по чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и при наличието на официален публичен търговски или дружествен регистър в държава членка на ЕС, в която е регистрирано юридическото лице, идентифицирането на юридически лица се осъществява чрез извършване на справка в търговския регистър или в съответния публичен регистър по партидата на юридическото лице и документиране на предприетите действия по идентифицирането. Когато всички или част от данните, необходими за идентифицирането на юридическо лице, не попадат в обхвата на подлежащите на вписване в търговския регистър или в съответния публичен регистър обстоятелства, не са публично достъпни или предприетите действия не бъдат документирани, събирането им се извършва чрез изискване на оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние и заверено копие от учредителния договор, учредителния акт и/или от други документи, в които се съдържат необходимите за установяване данни по ал. 6 (чл. 54, ал. 4 от ЗМИП).

(3) Действията по извършване на справката по ал. 2 се документират по начин, който позволява да бъдат установени:

(4) Действията по извършване на справката по ал. 1 се документират по начин, който не позволява:

         (5) При идентифицирането на юридически лица и други правни образувания “КОНСЕНДО” ООД е длъжно да установи структурата на собственост, управление и контрол на клиента – юридическо лице или друго правно образувание.

         (6) При идентифицирането на юридически лица и други правни образувания се събират данни за:

         (7) Когато в документите по ал. 1 и 2 не се съдържат данните по ал. 6, събирането им се извършва чрез представяне на други официални документи.

         (8) Когато определена дейност подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране, клиентите, встъпващи в делови взаимоотношения или извършващи сделки или операции със или чрез “КОНСЕНДО” ООД във връзка с тази дейност, представят заверено копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация.

         (9) По отношение на законните представители и действителните собственици на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, пълномощниците и другите физически лица, които подлежат на идентифициране във връзка с идентификацията на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, се прилагат правилата за идентификация на физическо лице по Раздел I от тази глава.

(10) За целите на този раздел законните представители или пълномощниците на клиентите – юридически лица и други правни образувания попълват, подписват и подават пред “КОНСЕНДО” ООД или пред определени от него служители въпросника по Приложение № 3 .

 

Раздел І II

Идентифициране на действителните собственици на клиентите – юридически лица или други правни образувания

 

         Чл. 11. (1) “КОНСЕНДО” ООД е длъжно да идентифицира физическите лица, които са действителни собственици на клиент – юридическо лице или друго правно образувание. Идентифицирането се извършва чрез събирането на следните справки и документи:

.

(2) Когато за идентифицирането на физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, освен справките и документите по ал. 1, т. 1 и 2 ”КОНСЕНДО” ООД събира и декларация по ал. 1, т. 3, същата следва да съдържа реквизитите съгласно Приложение № 2.

(3) Декларацията по ал. 1, т. 3 може да бъде включена като част от друг документ, изходящ от декларатора, но трябва да съдържа всички относими към конкретното юридическо лице или друго правно образувание реквизити по Приложение № 2 и да не предизвиква съмнение относно лицето, което я подава, и относно съдържанието ѝ.

(4) Декларацията по ал. 1, т. 3 се подава пред .”КОНСЕНДО” ООД или пред определен от него служител, включително чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, при спазване на изискванията на Глава втора, Раздел VII от ППЗМИП и при спазване изискванията на чл. 15 от ЗМИП.

         (5) От клиентите – юридически лица или други правни образувания с номинални директори, номинални секретари или номинални собственици на капитала, се изисква удостоверение, договор или друг валиден документ според законодателството на юрисдикцията, в която са регистрирани, изходящ от централен регистър или от регистриращ агент, от който да е видно кои са действителните собственици на клиента – юридическо лице или друго правно образувание.

         (6) За всяко физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, се събират данните необходими за идентифициране на физическо лице и се събира копие от официалния документ за самоличност.

         Чл. 12. “КОНСЕНДО” ООД предприема действия по проверка на идентификационните данни на действителните собственици по реда на чл. 14, в зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения и/или от извършването на сделки или операции с такъв вид клиент.

 

Раздел І V

Идентификация при сделки,

извършени от името и/ или за сметка на трето лице

 

Чл. 13. (1) “КОНСЕНДО” ООД е длъжно да установи дали клиентът действа от свое име и за своя сметка, или от името и/или за сметка на трето лице. Когато операцията или сделката се извършва чрез представител, “КОНСЕНДО” ООД винаги изисква доказателства за представителната власт и идентифицира представителя и представлявания.

         (2) Когато операцията или сделката се извършва от името и/или за сметка на трето лице без упълномощаване, “КОНСЕНДО” ООД извършва идентифициране и проверка на идентификацията на третото лице, от името и/или за сметка на което е извършена операцията или сделката, и лицето, извършило операцията или сделката.

         (3) При съмнение, че лицето, което извършва операция или сделка, не действа от свое име и за своя сметка, "КОНСЕНДО" ООД:

 

Раздел V

Проверка на събраните идентификационни данни

 

         Чл. 14. Проверката на събраните идентификационни данни се извършва чрез използването на един или повече от следните способи:

- https://www.mvr.bg/;

- https://www.consilium.europa.eu/prado/bg/check-document-numbers/check-document-numbers.pdf;

- https://www.consilium.europa.eu/prado/bg/prado-start-page.html;

https://e-justice.europa.eu/content_business_registers-104-bg.do, или други регистри според случая, когато има осигурен свободен достъп до тях);

         Чл. 15. (1) При всички случаи “КОНСЕНДО” ООД прилага в дейността си принципа, че идентифицирането на клиентите и проверката на идентификацията им се извършват чрез използване на документи, данни или информация от надежден и независим източник.

         (2) Предприетите действия по проверка на идентификационни данни на клиент се документират, като в документите за извършената проверка на идентификацията задължително се съдържа и информация относно датата и часа на извършване на предприетите действия, както и имената и длъжността на лицето, което ги е извършило.

 

Раздел VI

Вътрешна система за контрол при  установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или чрез друга форма без присъствието на клиента

 

Чл. 16. (1) Когато идентифицирането се извършва без присъствието на подлежащото на идентификация физическо лице, идентифицирането се извършва чрез представяне на копие на официален документ за самоличност, без да е необходимо представянето на оригинала на документа. В тези случаи проверката на идентификацията се извършва чрез използване на поне два от следните способи:

https://www.mvr.bg/;

https://www.consilium.europa.eu/prado/bg/check-document-numbers/check-document-numbers.pdf;

https://www.consilium.europa.eu/prado/bg/prado-start-page.html;

https://e-justice.europa.eu/content_business_registers-104-bg.do, или други регистри според случая, когато има осигурен свободен достъп до тях);

;

www.whois.com, https://who.is/, https://whois.net/, www.ultratools.com и др. 

(2) Способите по ал. 1 се използват за целите на установяване на местоположението на подлежащото на идентифициране лице и за изясняване на причините клиент от друга държава или юрисдикция да използва услугите на "КОНСЕНДО" ООД

(3) Във всички случаи на извършване на идентификация по реда на настоящата вътрешна система се прилагат задължително поне две от следните изисквания:

1. приемане само на официални документи за самоличност, съдържащи защитни елементи;

2. приемане само на официални документи за самоличност, съдържащи биометрични данни;

3. използване на квалифициран електронен подпис или използване на документи с нотариална заверка на подписа (например пълномощно).

Чл. 17. (1) Договор, декларация или друг документ е и официален електронен документ, когато е използван квалифициран електронен подпис (КЕП), за който е издадено удостоверение за квалифициран електронен подпис от регистриран доставчик на удостоверителни услуги, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).

(2) Официални електронни документи са и входящите електронни документи, които са признати за такива по силата на влязъл в сила международен акт, по който Република България е страна или са подписани с електронен подпис, удостоверението на който е признато за равностойно на удостоверение, издадено от български доставчик.

(3) Удостоверения, издадени от доставчици на удостоверителни услуги, установени в други държави съгласно националното законодателство на тези държави се признават за равностойни на удостоверения, издадени от български доставчик на удостоверителни услуги, ако са изпълнени изискванията за това, предвидени в ЗЕДЕУУ и приложимите Регламенти на ЕК.

Чл. 18. Право да извършват електронни изявления от името на "КОНСЕНДО" ООД , да ги подписват като официални електронни документи, както и да получават такива са управителните органи на “КОНСЕНДО” ООД и определените от тях служители.

Чл. 19. “КОНСЕНДО” ООД приема входящи електронни документи, изпратени чрез електронна поща.

Чл. 20. “КОНСЕНДО” ООД приема предоставянето на преносими електронни носители със записани електронни документи, изпратени на пощенския адрес на "КОНСЕНДО" ООД.

Чл. 21. Договорът с клиента може да бъде сключен от разстояние чрез размяна на електронни изявления, подписани с квалифициран електронен подпис съгласно чл. 13 от ЗЕДЕУУ. Квалифициран електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Правната сила на КЕП е приравнена на саморъчен подпис на лицето.

Чл. 22. (1) Преди установяване на делови взаимоотношения чрез квалифициран електронен подпис, клиентът изпраща копие от официален документ за самоличност, подписано с КЕП, а за клиент – юридическо лице или друго правно образувание – и копие от съответните необходими идентификационни документи, които следва да бъдат представени от клиента съобразно изискванията на ВПКПИПФТ, ЗМИП и ППЗМИП и съдържащи необходимите реквизити.

(2) С документите по ал. 1 клиентът изпраща подписани с КЕП и всички изискуеми по ЗМИП и ВПКПИПФТ декларации, въпросници и други документи, свързани с идентификацията на клиента и на действителните собственици, както и с изясняването на произхода на средствата.

(3) “КОНСЕНДО” ООД може да поиска допълнителни документи, декларации и действия от клиента в изпълнение на ЗМИП и на актовете по прилагането му, с цел установяване самоличността на титуляря.

Чл. 23. (1) Преди установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка без присъствието на клиента, извън хипотезата на  чл. 22,  клиентът изпраща:

1. копие от официален документ за самоличност (двустранно сканирано копие), а за клиент – юридическо лице или друго правно образувание – и копие от съответните необходими идентификационни документи, които следва да бъдат представени от клиента съобразно изискванията на ВПКПИПФТ, ЗМИП и ППЗМИП и съдържащи необходимите реквизити;

2. копие от документ издаден от кредитна институция от Република България или получила лиценз в държава-членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или документ, удостоверяващ начисляване или плащане на комунална услуга, или нотариално заверен документ (например пълномощно).

(2) С документите по ал. 1 клиентът изпраща и всички изискуеми по ЗМИП и ВПКПИПФТ декларации, въпросници и други документи, свързани с идентификацията на клиента и на действителните собственици, както и с изясняването на произхода на средствата.

(3) От документите по ал. 1, т. 2 трябва да е виден титулярят на сметката, съответно на партидата, а сканираното копие на банков документ или фактура за комунална услуга трябва да са издадени през последните 3 месеца.

(4) Банков документ е издадено от банка извлечение или удостоверение за сметка. Документът трябва да съдържа или имената на титуляря и неговия адрес, или имената на титуляря и неговото ЕГН или друг официален идентификационен номер.

(5) Фактура за комунална услуга е фактура за електроенергия, топлоенергия, вода, или газ. Документът трябва да удостовери адреса на титуляря, следователно той трябва да съвпада с адреса на титуляря по документа за самоличност или друг официален адрес на клиента.

Чл. 24. (1) Установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка с клиента може да бъде направено неприсъствено чрез размяна на необходимите документи на хартиен носител, подписани от страните, при условие, че част от подписаните от клиента документи (например пълномощно) са с нотариална заверка на подписа му.

(2) В случаите по ал. 1 клиентът изпраща на ...”КОНСЕНДО” ООД и заверено копие от документа си за самоличност, а за клиент – юридическо лице или друго правно образувание – и заверени копия от съответните необходими идентификационни документи, които следва да бъдат представени от клиента съобразно изискванията на ВПКПИПФТ, ЗМИП и ППЗМИП и съдържащи необходимите реквизити.

(3) С документите по ал. 2 клиентът изпраща и всички изискуеми по ЗМИП и ВПКПИПФТ декларации, въпросници и други документи, свързани с идентификацията на клиента и на действителните собственици, както и с изясняването на произхода на средствата. При съобразяване нивото на риска в конкретния случай, “КОНСЕНДО” ООД може да изиска от клиента да представи с нотариална заверка на подписа и част от декларациите и документите по предходното изречение.

Чл. 25. (1) Установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка с клиента може да бъде направено неприсъствено чрез размяна на необходимите документи на хартиен носител, подписани от страните, при условие че клиентът е титуляр на банкова сметка, открита в кредитна институция, отговаряща на изискванията, посочени по-горе.

(2) В случаите по ал. 1 клиентът изпраща на ...”КОНСЕНДО” ООД заверено копие от документа си за самоличност, а за клиент – юридическо лице или друго правно образувание – и заверени копия от съответните необходими идентификационни документи, които следва да бъдат представени от клиента съобразно изискванията на ВПКПИПФТ, ЗМИП и ППЗМИП и съдържащи необходимите реквизити.

(3) С документите по ал. 2 клиентът изпраща и всички изискуеми по ЗМИП и ВПКПИПФТ декларации, въпросници и други документи, свързани с идентификацията на клиента и на действителните собственици, както и с изясняването на произхода на средствата.

Чл. 26. “КОНСЕНДО” ООД може да поиска допълнителни документи, декларации и действия от страна на клиента в изпълнение на ЗМИП и на актовете по прилагането му, с цел установяване самоличността на титуляря.

Чл. 27. Документите, събрани при изпълнението на настоящия раздел си съхраняват по общият ред, предвиден в ЗМИП и във ВПКПИПФТ на "КОНСЕНДО" ООД

 

Раздел V II

Клиентски досиета

 

         Чл. 28. (1) “КОНСЕНДО” ООД поддържа клиентски досиета, свързани с прилагането на настоящите Правила, ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ по отношение на всеки клиент, с който “КОНСЕНДО” ООД има установени делови взаимоотношения или е извършена случайна операция или сделка, налагаща прилагането на мерки по ЗМИП.

         (2) Информацията, която се съхранява в клиентско досие по настоящите Правила се отнася само до информацията, която се събира, изготвя, анализира и съхранява съгласно изискванията на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и тези Правила. Информацията, която се събира и съдържа в клиентското досие се отбелязва в чек-листа по Приложение № 5.

         (3) Клиентското досие може да се поддържа и в електронен вид при спазване на правилата от вътрешната система за контрол при установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или чрез друга форма без присъствието на клиента  по предходния раздел.

         (4) “КОНСЕНДО” ООД периодично преглежда и поддържа актуални клиентските досиета.

         Чл. 29. (1) Клиентските досиета се актуализират периодично, като периодите за преглед и актуализация се определят съобразно установения риск и са както следва:

(2) По решение на "КОНСЕНДО" ООД в хипотезите на „висок риск” срокът за преглед може да бъде съкратен.

         (3) При необходимост актуалността на информацията се проверява и се извършват допълнителни действия по идентифициране и проверка на идентификацията в съответствие с изискванията на ЗМИП и ППЗМИП, когато:

         1. е извършена операция или е сключена сделка на стойност, различна от обичайната за клиента;

         2. има значителна промяна в начина, по който се извършват определени операции;

         3. на “КОНСЕНДО” ООД е станало известно, че информацията, с която разполага за съществуващ клиент, е недостатъчна за целите на прилагането на мерките за комплексна проверка;

         4. на “КОНСЕНДО” ООД е станало известно, че е настъпила промяна в обстоятелствата, установени чрез прилагане на мерките за комплексна проверка, по отношение на клиента.

(4) Съхранението на клиентското досие и достъпът до информацията в него се осъществява съобразно изискванията на тези Правила и в съответствие с разпоредбите на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.

 

Раздел V ІІ I

Съхраняване на информация

 

         Чл. 30. (1) Всички събрани и изготвени по реда на настоящите Правила, ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ документи се съхраняват от “КОНСЕНДО” ООД в сроковете, по реда и при условията на Глава трета, Раздел I от ЗМИП.

         (2) “КОНСЕНДО” ООД съхранява за срок 5 години всички събрани и изготвени по реда на ЗМИП и ППЗМИП документи, данни и информация, при следните условия:

(3) Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма с всички прилежащи към тях документи и техните изменения, допълнения и актуализации се съхраняват през цялото време на упражняване на дейността на “КОНСЕНДО” ООД и за срок една година от преустановяването ѝ.

         Чл. 31. (1) Всички събрани и изготвени по реда на настоящите Правила, ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ документи, данни и информация, включително свързани с установяване или поддържане на делови взаимоотношения, се съхраняват така, че да бъдат на разположение на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите. Същите се предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС при поискване в оригинал, служебно заверен препис, извлечение или справка, в определения от директора на дирекцията срок и формат.

         (2) Всички събрани и изготвени по реда на настоящите Правила, ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ документи, данни и информация се съхраняват от “КОНСЕНДО” ООД така, че то да изпълнява безпрепятствено дейността си и задълженията си по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.

         Чл. 32. Информацията, документите и данните за отделните сделки, операции и клиенти се съхраняват по начин, който позволява тяхното своевременно възстановяване, в случай, че същите следва да се предоставят за използване като доказателство в съдебни и досъдебни производства.

         Чл. 33. (1) Вътрешен достъп до определени документи, данни и информация, събрани и изготвени по реда на настоящите Правила, ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ имат служителите на "КОНСЕНДО" ООД чиито служебни задължения са свързани с прилагането на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и тези Правила.

(2) Пълен достъп до документи, данни и информация по ал. 1 имат наетите главни счетоводители на "КОНСЕНДО" ООД, съответно и управителните органи на “КОНСЕНДО” ООД и определени от тях лица.

 

Раздел IX

Вътрешна система за установяване и идентифициране на видни политически личности и свързани с тях лица

 

         Чл. 34. (1) “КОНСЕНДО” ООД прилага вътрешна система, която му позволява да установи дали потенциален клиент, съществуващ клиент или действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, е лице по чл. 36 от ЗМИП (видна политическа личност или лице, свързано с видна политическа личност).

         (2) Вътрешната система на “КОНСЕНДО” ООД се основава на писмена декларация (Приложение № 1) изискана от клиента, с цел установяване дали лицето попада в някоя от категориите видна политическа личност или в някоя от категориите на лицата, които са свързани с видна политическа личност – чл. 36 от ЗМИП.

         (3) В случаите по чл. 25, ал. 1 от ППЗМИП, освен изискването на декларацията по ал. 2 се извършва и проверка във вътрешни или външни бази данни.

         (4) Всички проверки по ал. 3 се документират чрез отбелязване в чек-листа по Приложение № 5.

         (5) "КОНСЕНДО" ООД , съответно неговите служители, които осъществяват контакт с клиента и отговарят за подписването на договора с него изискват попълването на декларацията по ал. 2 и в случаите по чл. 25, ал. 1 от ППЗМИП извършват проверката по ал. 3 и документирането по ал. 4.

         (6) Декларацията по ал. 2 може да бъде включена като част от друг документ, изходящ от декларатора, но трябва да съдържа всички реквизити съобразно Приложение № 1 и да не предизвиква съмнение относно лицето, което я подава, и относно съдържанието ѝ. Декларацията се подава пред “КОНСЕНДО” ООД или пред определен от него служител. Подаване на декларацията се приема за възможно и чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, при спазване на изискванията на Глава втора, Раздел VII от ППЗМИП.

         Чл. 35. (1) За встъпване в делови взаимоотношения или извършване на случайна сделка по чл. 6, ал. 1, т. 2 или 3 с клиент или действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, за който е установено, че е лице по чл. 36 от ЗМИП, се изисква одобрение от "КОНСЕНДО" ООД , съответно от неговите управителни органи.

         (2) В случаите, при които след установяване на делови взаимоотношения се установи, че клиент или действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, е лице по чл. 36 от ЗМИП, продължаването на деловите взаимоотношения може да стане само след одобрение от "КОНСЕНДО" ООД, съответно от неговите управителни органи.

         (3) По решение на ”КОНСЕНДО” ООД одобрението по ал. 1 може:

         1. да бъде обективирано в отделен документ, който се съхранява в клиентското досие (Приложение № 8), или

         2. да се счита за дадено с полагане на подписа на “КОНСЕНДО” ООД върху договора.

         (4) При разминаване в данните, посочени за лицето в попълнената декларация по чл. 34 ал. 2 и тези, получени при извършената проверка по чл. 34, ал. 3, се извършва допълнително проучване чрез прилагане на мерки за разширена комплексна проверка и въз основа на изложените и проверени факти се взема решение за одобрението по ал. 1.

         Чл. 36. (1) ..”КОНСЕНДО” ООД осъществява текущо и разширено наблюдение върху деловите си взаимоотношения с лица по чл. 36 от ЗМИП.

         Чл. 37. (1)”КОНСЕНДО” ООД извършва периодично преглед на сделките и операциите, извършвани в рамките на деловото взаимоотношение с клиент, за когото или за действителния собственик на когото е установено, че е видна политическа личност или лице, свързано с такава личност (лице по чл. 36 от ЗМИП) с оглед на преценка относно наличието на съществена промяна във вида, стойността, обема, честотата, размера и начина на извършване на сделките и операциите, която би могла да окаже влияние върху нивото на установения риск.

         Чл. 38. По отношение на периодичността на извършване на действията по чл. 37 се прилага чл. 29.

         Чл. 39. В случаите, когато дадено лице е престанало да заема длъжност по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП,....”КОНСЕНДО” ООД е длъжно за период не по-малък от една година да отчита риска, свързан с това лице, и да прилага мерките по настоящия раздел. Рискът се отчита и мерките се прилагат и след изтичане на едногодишния период до момента, в който основателно може да се приеме, че това лице вече не представлява риск, специфичен за видните политически личности.

        

Раздел X

Изясняване произхода на средствата

 

         Чл. 40. (1) “КОНСЕНДО” ООД изяснява произхода на средствата на своите клиенти в следните случаи:

         (2) В случаите по ал. 1 произходът на средствата се изяснява чрез прилагане на поне два от следните способи:

         (3) При невъзможност за изясняване на произхода на средствата след изчерпване на всички способи по ал. 2 (например при еднократни отношения), както и в случаите, при които прилагането на поне два от способите по ал. 2 е довело до противоречива информация, изясняването на произхода на средствата се извършва от.”КОНСЕНДО” ООД чрез събиране на писмена декларация от клиента или от неговия законен представител или пълномощник (Приложение № 4).

         (4) Декларацията за изясняване на произхода на средствата по ал. 3 следва да съдържа реквизитите съгласно Приложение № 4 към настоящите правила и да съответства на установения образец в ППЗМИП.

         (5) Декларацията по ал. 3 може да бъде включена като част от друг документ, изходящ от декларатора, но трябва да съдържа всички реквизити на установения образец в ППЗМИП и да не предизвиква съмнение относно лицето, което я подава и относно съдържанието ѝ.

         (6) Декларацията по ал. 3 се подава пред "КОНСЕНДО" ООД, съответно пред определен от него служител, преди извършването на операцията или сделката.

         (7) ”КОНСЕНДО” ООД няма право да приема за изяснен произхода на средствата, ако декларацията по ал. 3 не е попълнена, подписана и подадена по реда и при условията на ал. 4 – 6.

         Чл. 41. Информацията по настоящия раздел се документира и се съхранява по реда на Глава втора, Раздел VII от настоящите Правила.

 

Раздел XI

Изясняване на източника на имуществено състояние

 

         Чл. 42. (1)”КОНСЕНДО” ООД е длъжно да предприеме подходящи действия за изясняване на източника на имуществено състояние:

         (2) Изясняването на източника на имуществено състояние в хипотезите по ал. 1 се извършва:

чрез периодичен преглед и сравнение между информацията за декларираното имущество на клиента – физическо лице, или действителния собственик на клиента – юридическо лице или друго правно образувание, и информацията, установена в резултат на прилагането на мерките за комплексна проверка [например, сравнение между информацията, посочена от лицето в годишната му декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/ (публикувана в Регистъра на лица, заемащи висши публични длъжности – https://register.caciaf.bg/) и информацията, събрана от.”КОНСЕНДО” ООД по реда на Глава втора, Раздел IX от настоящите Правила;

         (3) Действията по ал. 2 се документират и се актуализират в сроковете по чл. 29 или на по-кратки периоди, ако “КОНСЕНДО” ООД прецени, че е необходимо, или при дадени такива указания от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС.

         (4) Актуализацията по ал. 3 се извършва на по-кратки периоди, когато:

         (5) Информацията по настоящия раздел се документира и се съхранява по реда на Глава дванадесета, Раздел II от настоящите Правила.

 

Раздел XII

Разширена комплексна проверка

 

Чл. 43. (1) .”КОНСЕНДО” ООД прилага мерки за разширена комплексна проверка в следните случаи: 

Чл. 44. По отношение на деловите си взаимоотношения, операциите и сделките с лица от високорискови трети държави (Приложение № 10).”КОНСЕНДО” ООД прилага мерките, предвидени в чл. 46 и чл. 46а от ЗМИП.

         Чл. 45. Мерките за разширена комплексна проверка могат да включват:

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИЯ ПРОФИЛ НА КЛИЕНТИТЕ

 

Раздел I

Вътрешна система за изготвяне на собствена оценка на риска

        

         Чл. 46. (1) За да установи, разбере и оцени рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма,...”КОНСЕНДО” ООД извършва собствена оценка на риска. Методиката за оценка на риска се избира от...”КОНСЕНДО” ООД и в нея се посочват видовете фактори и категории рискове, които се оценяват.

         (2) При извършване на оценката по ал. 1 ..”КОНСЕНДО” ООД отчита относимите рискови фактори, посочени в ППЗМИП.

         (3) Във всички случаи, когато се изготвя собствена оценка на риска се съобразяват вида на извършваната от "КОНСЕНДО" ООД дейност и нейния обем.

         Чл. 47. (1) Собствената оценка на риска включва най-малко категориите на „висок“, „среден“ и „нисък“ риск. 

         (2) Оценката на риска се актуализира най-малко на всеки 2 (две) години. Оценката се актуализира и в следните случаи:

         Чл. 48. При изготвянето и актуализирането на оценката на риска „КОНСЕНДО” ООД задължително съобразява и отразява резултатите от:

         Чл. 49. (1) Когато представител на “КОНСЕНДО” ООД е физическо лице, то лично изготвя и приема оценката на риска по чл. 46.

         (2) Когато представител на "КОНСЕНДО" ООД е юридическо лице, оценката на риска по чл. 46 се изготвя и приема от управителните органи на "КОНСЕНДО" ООД

         Чл. 50. (1) Собствената оценка на риска се документира и се съхранява по реда на настоящите Правила, съобразно изискванията на ЗМИП и ППЗМИП.

         (2) Оценката на риска е достъпна за дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

         Чл. 51. (1) "КОНСЕНДО" ООД отчита резултатите от собствената оценка на риска по настоящата Глава във вътрешните си правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

         (2) Отчитането по ал. 1 се извършва чрез въвеждането на подходящи критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, на подходящи мерки за комплексна проверка, както и за вътрешна организация, контрол и обучение на служителите по спазването на изискванията на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.

 

Раздел II

Вътрешна система за определяне на рисковия профил на клиентите

        

         Чл. 52. (1) За да може да прецени вида, степента и обема на прилаганите мерки за комплексна проверка на клиента съгласно Глава втора от ЗМИП, ..”КОНСЕНДО” ООД определя рисковия профил на клиента, като идентифицира и оценява рисковете, които произтичат от установяването на делово взаимоотношение с клиента или от извършването на случайна операция или сделка с него.

         (2) При идентифицирането и оценката на рисковете по ал. 1 .”КОНСЕНДО” ООД отчита най-малко категориите рискови фактори, посочени в ППЗМИП.

         (3) При идентифицирането и оценката на рисковете по ал. 1 "КОНСЕНДО" ООД:

         а) извършваната от Европейската комисия наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм на ниво Европейски съюз;

         б) националната оценка на риска по чл. 95 от ЗМИП и собствената оценка на риска на “КОНСЕНДО” ООД по предходния раздел;

         в) секторни оценки на риска по чл. 100 от ЗМИП, изготвени от професионални организации или сдружения на лицата по чл. 4, т. 13 от ЗМИП (ако такива са изготвени и предоставени на "КОНСЕНДО" ООД);

         г) информацията, събрана в хода на комплексната проверка на клиента;

         а) насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз, Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF), международни организации с компетентност в сферата на превенцията и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

         б) насоки, решения или документи, приети от държавни органи и институции с компетентност в сферата на превенцията и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

         в) друга достъпна информация, при задължително отчитане надеждността на източника ѝ.

         (4) "КОНСЕНДО" ООД  прилага ал. 2 и 3, като взема предвид най-малко:

         (5) Посочените в ал. 4 фактори се отчитат, като информацията от клиента може да се събира с въпросник, който е Приложение № 3 към настоящите Правила.

         Чл. 53. (1) Таблицата (матрицата) за определянето на рисковия профил на клиента и на деловото взаимоотношение с него се изготвя и приема от "КОНСЕНДО" ООД по реда на чл. 49, като се съобразява с изискванията на този раздел и с относимите за дейността на "КОНСЕНДО" ООД рискови фактори по чл. 16 – 21 от ППЗМИП.

         (2) Матрицата по ал. 1 се попълва въз основа на събраната от клиента информация, както и на извършените проверки и/или използвани вътрешни и външни бази данни.

         (3) След попълване на матрицата по ал. 1 се изгражда рисков профил на клиента (и на деловото взаимоотношение с него), като му се придава съответното ниво на риск. По отношение на клиенти, които са категоризирани като високорискови се прилагат мерки за разширена комплексна проверка.

         Чл. 54. Определянето на рисковия профил, включително отчетените рискови фактори и определената им относителна тежест, се документира и съхранява по реда на Глава втора, Раздел VII от тези Правила и съобразно изискванията на ЗМИП.

         Чл. 55. (1) Оценката на риска на клиента и на деловото взаимоотношение с него се актуализира периодично, като периодите за актуализация се определят съобразно установения риск и са както следва:

         (2) Сроковете по ал. 1 се прилагат от "КОНСЕНДО" ООД и при извършване на преглед на клиентските досиета (при счетоводното приключване на финансовата година), като се отчита установеното и документирано ниво на риск. Сроковете по предходната алинея може да се променят с решение на ...”КОНСЕНДО” ООД или на определен от него служител.

         (3) Сроковете, посочени в ал. 1 се прилагат от "КОНСЕНДО" ООД и при извършване на текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения и проверка на сделките и операциите, през времетраенето на тези взаимоотношения.

         (4) Независимо от периодите за актуализация по ал. 1, “КОНСЕНДО” ООД предприема незабавно действия за актуализиране на рисковия профил на клиента, когато при прилагане на мерките за комплексна проверка, за изясняване произхода на средствата и текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения и проверка на сделките и операциите, през времетраенето на тези взаимоотношения, се установи несъответствие между информацията за клиента, сделките и операциите със:

         - характера и целта на установеното делово взаимоотношение и

         - установения по отношение на деловото взаимоотношение с клиента риск.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ И СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЗМИП

 

Раздел I

Правила за обучение на служителите

 

         Чл. 56. (1) "КОНСЕНДО" ООД е длъжно да запознае с изискванията на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и настоящите Правила всички свои служители, които имат отношение към прилагането на посочените нормативни и вътрешно-нормативни документи. Когато е едноличен търговец или физическо лице, “КОНСЕНДО” ООД се обучава самостоятелно по реда на този раздел.

         (2) ...”КОНСЕНДО” ООД или определен от него служител на годишна база подготвя, утвърждава и изпълнява план за обучение на служителите по прилагането на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ по Приложение № 11.

         (4) .”КОНСЕНДО” ООД или определен от него служител провежда предвидените в плановете по ал. 2 въвеждащи и продължаващи обучения по прилагането на изискванията на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и настоящите Правила.

Чл. 57. (1) На служителите на "КОНСЕНДО" ООД които имат отношение към прилагането на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и настоящите Правила се провеждат следните видове обучение за прилагането на посочените нормативни и вътрешно-нормативни документи:

(4) За проведените обучения се съставя отчет по Приложение № 12.

 

Раздел II

Разпределение на отговорността за изпълнението на задълженията по ЗМИП

 

         Чл. 58. Когато е едноличен търговец или физическо лице, "КОНСЕНДО" ООД изпълнява лично всички свои задължения, възникващи по силата на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и тези Правила, включително всички задължения по настоящия раздел.

         Чл. 59. (1) Когато "КОНСЕНДО" ООД е юридическо лице, служителите на .”КОНСЕНДО” ООД извършват идентифициране на клиентите съгласно изискванията на ЗМИП, ППЗМИП и настоящите Правила.

         (2) Служителите на "КОНСЕНДО" ООД представят на клиента за попълване въпросник (Приложение № 3), в който се съдържат въпроси, за изясняването на които се събира информация по ЗМИП, ППЗМИП и настоящите Правила.

(3) Служителите на "КОНСЕНДО" ООД събират необходимата информация по приложимите нормативни и други актове (ЗТРРЮЛНЦ, ТЗ, ЗЗД, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗСч, приложими подзаконови нормативни актове, Регламенти на ЕК и други), която може да се използва за целите на ЗМИП, ППЗМИП и настоящите Правила.

         (4) Служителите на "КОНСЕНДО" ООД прилагат мерки за комплексна проверка спрямо клиентите, отчитайки нивото на риск на съответния клиент, както и следят за изменения в деловите взаимоотношения с клиентите, които биха могли да им станат известни, като при установяване на подобни съществени изменения уведомяват незабавно управителните органи на "КОНСЕНДО" ООД

         (5) Служителите на "КОНСЕНДО" ООД извършват постоянно наблюдение на дейността на клиентите и при разминаване с установения рисков профил или при наличието на значителни промени или изменения в числово изразими показатели, уведомяват незабавно управителните органи на "КОНСЕНДО" ООД

         Чл. 60. (1) Управителните органи на "КОНСЕНДО" ООД изпълняват следните функции:

(2) Управителните органи на ..”КОНСЕНДО” ООД могат да възлагат на свои служители част от функциите си по ал. 1.

 

Раздел III

Система за вътрешен контрол върху изпълнението на задълженията по ЗМИП

 

         Чл. 61. (1) Когато е едноличен търговец или физическо лице, .....”КОНСЕНДО” ООД изпълнява лично задълженията си по ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и тези Правила.

         (2) Когато ..”КОНСЕНДО” ООД е юридическо лице, вътрешният контрол по изпълнението на задълженията по ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и тези Правила се осъществява от управителните му органи или определени от тях лица.

         Чл. 62. В случаите на задължени лица, които участват като съдружници в дружество по чл. 357 и следващите от Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), всеки от съдружниците в дружеството, който е задължено лице изпълнява лично задълженията си по ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и тези Правила. По отношение на всеки от съдружниците в ДЗЗД, който е задължено лице се прилага чл. 61.

         Чл. 63. Системата за осъществяване на вътрешен контрол върху изпълнението на задълженията по ЗМИП е базирана на (и се документира чрез) попълването на чек-листове.

         Чл. 64. (1) За целите на осъществяване на текущ вътрешен контрол по изпълнението на задълженията по ЗМИП се попълват следните видове чек-листове:

         (2) За целите на осъществяване на годишен вътрешен контрол по изпълнението на задълженията по ЗМИП се попълва чек-лист по Приложение № 7 в сроковете по чл. 29 и чл. 55.

         (4) Чек-листовете по ал. 1 и 2 се съхраняват по реда на Глава втора, Раздел VII от тези Правила.

 

ГЛАВА ПЕТА

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

Раздел I

Разкриване на информация при съмнение за изпиране на пари.

Специален дневник

 

         Чл. 65. (1) При съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход, ...”КОНСЕНДО” ООД уведомява незабавно дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС преди извършването на операцията или сделката, като забавя нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи дейността на "КОНСЕНДО" ООД

         (2) Уведомлението по ал. 1 се подава по образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС (Приложение № 13). В уведомлението се посочват всички налични данни, факти, обстоятелства и информация, свързани със съмнението.

         (3) Задължението по ал. 1 възниква и в случаите, когато операцията или сделката не са били довършени.

         Чл. 66. По отношение на реда и условията за извършване на уведомлението по чл. 65, ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 72 от ЗМИП и чл. 51 от ППЗМИП. Когато уведомлението се касае до съмнение за финансиране на тероризъм се прилага и разпоредбата на чл. 3 от ЗМФТ.

Чл. 67. (1) ”КОНСЕНДО” ООД завежда в специален дневник (Приложение № 14):

Чл. 68. По отношение на реда и условията за воденето и съхраняването на дневника по чл. 67 се прилага разпоредбата на чл. 52 от ППЗМИП.

 

Раздел II

Критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти

 

Чл. 69. (1) Критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки могат да бъдат:

-        прехвърляне на средствата или част от тях по други сметки без основание;

-        разплащане по стари задължения, които нямат връзка с получените плащания;

-        използване на получените средства или част от тях за отпускане на заеми на трети физически и юридически лица и/или за заплащане на доставки на стоки/услуги, които явно нямат връзка с предмета на договора;

-        прехвърляне на средствата към чужди юрисдикции без основателна причина;

-        изтегляне на големи суми от получените средства и последваща липса на разходооправдателни документи за изтеглените суми в брой и др.

(2) Критерии за разпознаване на съмнителни клиенти могат да бъдат:

 

Раздел III

Процедура за анонимно и независимо подаване на вътрешни сигнали

        

         Чл. 70. (1) “КОНСЕНДО” ООД приема за допустимо пред управителните органи на "КОНСЕНДО" ООД да се получи вътрешен сигнал, разкриващ данни за съмнение за изпиране на пари и/или наличие на средства от престъпен произход, както и за нарушения на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и тези Правила.

         (2) Подаването на вътрешни сигнали може да става както писмено, така и чрез електронни средства за комуникация на електронните адреси на управителните органи на "КОНСЕНДО" ООД

         (3)Управителните органи на "КОНСЕНДО" ООД са длъжни да запазят анонимността на лицето, подало сигнала, както пред останалите служители на "КОНСЕНДО" ООД, така и пред компетентните органи, пред които се разкрива информация, свързана с получения вътрешен сигнал.

         (4) Членовете на управителните органи на “КОНСЕНДО” ООД нямат право да разкриват информация за получени вътрешни сигнали, съгласно описания по-горе ред, освен по реда и съобразно изискванията на ЗМИП, при спазване на всички действащи нормативни и вътрешни разпоредби за защита на данните, информацията и лицата.

         (5) Когато сигналът касае данни за съмнение за изпиране на пари и/или за нарушения на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ или тези Правила, извършени от управителните органи на "КОНСЕНДО" ООД, сигналът може да бъде подаден директно до дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС по реда на Глава четвърта от ЗМИП и/или до съответния друг компетентен държавен орган при спазване на относимите нормативни разпоредби в конкретния случай, без да се уведомяват управителните органи на "КОНСЕНДО" ООД

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

         § 1. Използваните в настоящите Правила понятия имат смисъла и съдържанието, които могат да бъдат изведени (буквално и чрез тълкуване) от съответните текстове на Закона за мерките срещу изпиране на пари (Обн. ДВ. бр. 27 от 27 март 2018 г., с последващи изменения и допълнения) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (Обн. ДВ. бр. 16 от 18 Февруари 2003 г. с последващи изменения и допълнения), за да отговорят в пълнота на целите на настоящите Правила.

         § 2. Актуализирането на информацията, данните и документите в клиентските досиета на клиентите, с които ...”КОНСЕНДО” ООД е встъпило в делови отношения до приемането на Правилата се извършва до края на първото годишно счетоводно приключване на финансовата година след приемане на Правилата.

         § 3. (1) Правилата са задължителни за прилагане и от всички клонове и дъщерни дружества на "КОНСЕНДО" ООД в страната и в чужбина, доколкото/в случай, че същите имат функции и дейности, свързани с премета на дейност на "КОНСЕНДО" ООД, в качеството му на лице по чл. 4, т. 13 от ЗМИП.

         (2) Отговорността за спазването на Правилата в клоновете и дъщерните дружества на "КОНСЕНДО" ООД както и други допълнителни условия и задължения се определят с писмен акт на управителните органи на "КОНСЕНДО" ООД

         (3) В собствената оценка на риска на ...”КОНСЕНДО” ООД по Глава трета, Раздел I от Правилата се включва и оценка на риска по отношение на клоновете и дъщерните дружества на "КОНСЕНДО" ООД в страната и в чужбина.

         § 4. За всички неуредени в настоящите правила случаи се прилагат съответните разпоредби на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по тяхното прилагане.

        

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

         § 5. Тези Вътрешни правила и приложенията към тях са приети от "КОНСЕНДО" ООД чрез управителите на дружеството с Решение/Заповед № …………………… от 29.07.2020г.

         § 6. След приемането им по нормативно предвидения ред, настоящите Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма стават задължителни за прилагане от “КОНСЕНДО” ООД и от всички негови служители, които имат отношение към изпълнението на задълженията по ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и тези Правила.

         § 7. "КОНСЕНДО" ООД , съответно управителните му органи, имат право да издават вътрешни актове за прилагането на настоящите Правила. 

        

 

 

УТВЪРДИЛ : ………………………………… .

         / ПАВЕЛ ХРИСКОВ – УПРАВИТЕЛ /

Приложения към настоящите правила и неразделна част от тях са :  

Приложение № 1

Декларация за видна политическа личност (лице по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП)

Приложение № 2

Декларация за идентифициране на действителни собственици

Приложение № 3

Въпросник за събиране на информация и оценка на клиента

Приложение № 4

Декларация за изясняване на произхода на средствата

Приложение № 5

Чек-лист при идентификация на клиент

Приложение № 6

Чек-лист при назначаване на служител

Приложение № 7

Чек-лист за годишен вътрешен контрол

Приложение № 8

Одобрение за взаимоотношение, операция или сделка с лице по чл. 36 от ЗМИП или от високо рискова трета държава

Приложение № 9

Декларация за източника на имуществено състояние (за лица по чл. 36 от ЗМИП или от високорискови трети държави)

Приложение № 10

Списък на високорисковите трети държави, офшорни зони и др.

Приложение № 11

Годишен план за обучение

Приложение № 12

Отчет от проведено обучение

Приложение № 13

Уведомление за съмнителна операция, сделка, клиент

Приложение № 14

Дневник за съмнителни операции, сделки и клиенти

Приложение № 15

Консолидиран списък на лица във връзка със ЗМФТ